top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint az adatkezelésünkben érintettet adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?


Adatkezelésünk során alábbi alapelveket követjük:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük,

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

 4. minden éssszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Kik vagyunk?

 

Mit kell tudni még az adatkezeléseinkről?
 
Adatszolgáltatás

Amennyiben a személyes adatokat Ön, mint érintett bocsátja a rendelkezésünkre kérjük, hogy adatok közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet az adott adatkezelés cél teljesülésének.

Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:

 • amennyiben az adatszolgáltatásra jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetetlenné válik

 • amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség, abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi

 • hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás kérésének alapjául szolgáló adatkezelés.

Az érintettekkel kapcsolatban nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást is.

Adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján

Amennyiben az adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapszik, abban az esetben az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, illetve a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelésünk szerződés előkészítése és teljesítésére hivatkozva

Az adatkezelésünk szükséges lehet szerződés teljesítéséhez, amennyiben ilyen kötelezettség teljesítéséhez az érintettek személyes adatait kell kezelnünk.

Adatkezelésünk jogi kötelezettségre hivatkozva

Az adatkezeléseink egy része törvényi rendelkezésen alapul, olyan törvényi előíráson, amelyek kötelezővé teszik az adatkezelést, ilyenek például a számviteli és adózásra vonatkozó jogszabályok.

Adatkezelésünk jogos érdekre hivatkozva

Személyes adatot kezelhetünk abban az esetben is, ha az adatkezelés a mi – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap egyik fő jellemzője az, hogy erre a jogalapra hivatkozás az érintettek hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az adatkezelésünket, feltéve, ha jogos érdekünk arányosan korlátozza az érintettek személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját.

Jogos érdekre hivatkozott adatkezelés esetében érdekmérlegelési tesztet végzünk.

Társaságunkhoz érkező álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Társaságunkhoz érkezett pályázatokat fokozott körültekintéssel kezeljük, az abban szereplő információkat bizalmas adatnak tekintjük. Amennyiben nincs nyitott pozíciónk erről tájékoztatjuk a pályázót és kérjük az adatai kezeléséhez a hozzájárulását, ennek hiányában a személyes adatokat nem kezelhetjük.

Nyitott pozíció esetén a pozíció betöltéséig a beérkezett pályázatokat munkaszerződés előkészítése céljából kezeljük, a pozíció betöltése után az elutasított pályázatokat a jogorvoslati határidő leteltéig Társaságunk jogos érdeke alapján őrizzük. Amennyiben Ön szeretné, hogy újabb megnyíló pozíció esetén Önt megkeressük, ezt az Ön hozzájárulása alapján tudjuk megtenni. Ön ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A felvételi eljárás során Társaságunk Önről csak olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy a Munka törvénykönyvéből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges; ennek érdekében okirat bemutatását is követelhetjük. (Mt. 10. § (1)-(3) bekezdés).

Társaságunk anonim álláshirdetést nem alkalmaz, illetve a felvételi eljárás során a pályázók közösségi médiás (nyilvános) megjelenését csak abban az esetben vizsgálhatja ha erre előzetesen tájékoztattuk a pályázót.

Társaságunk Önnel szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazhat, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Amennyiben a személyes adatokat Ön bocsátja rendelkezésünkre kérjük, hogy adataik közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a munkaszerződés megkötésének illetve megfelelő teljesülésének.

Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:
 • amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség (pl. munkaszerződés, tanulmányi szerződés stb.) abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi

 • amennyiben az adatszolgáltatásra a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetetlenné válik

 • hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás kérésének alapjául szolgáló adatkezelés (például nem tudjuk Önt egy újabb pozíció megnyílása esetén értesíteni)

Társaságunk Önnel kapcsolatban nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást is.

Szerződéses partnereinkkel kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk szerződéses partnerei és azok természetes személy képviselői számára a szerződés előkészítése illetve a szerződés időtartama során külön adatkezelési tájékoztatást bocsát rendelkezésre, valamint jelen tájékoztatónk 1. és 2. sz. mellékletei tartalmaznak további információkat konkrét adatkezelésekkel kapcsolatban.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – honlapunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

         Típus                              Név                      Hozzájárulást               Érvényesség

harmadik féltől származó    svSession                    igényel                        730 nap

Ki ismerheti meg az érintettek adatait?

Az érintettek adatait csak az adott adatkezelés tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkatársaink ismerhetik meg, illetve az ügyfeleink megbízása vagy jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk például az adóhivatal stb. felé.

Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az adott adatkezelés céljával ellentétes célokra az érintettek személyes adatait. Az adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink és munkatársaink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintettek személyes adatait megismerni. Az adatfeldolgozóink listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Külföldre (harmadik országba) a GDPR (V. fejezet) vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthatunk csak adatot a megfelelő garanciák biztosításával.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. illetékes minisztérium, rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshet minket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan védjük az adatokat?

Az érintettek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket és egyéb eszközöket használunk.

Az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, ezért mindig ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen személyes adatokhoz fért hozzá, illetve megfelelő szervezési intézkedésekkel (pl. feladat- és hatáskörök szigorú elhatárolása, jogosultság menedzsment stb.) gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az érintettek

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhetnek,

 • kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhatnak az adatkezelés ellen és kérhetik adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),

 • élhetnek az adathordozhatósági jogával (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). A panasz benyújtható a érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban is.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Hivatali kapu – Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

Helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogosultak arra, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintettek személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,

 • az érintettek visszavonják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulásukat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintettek tiltakoznak az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • az érintettek személyes adatait jogellenesen kezeltük,

 • az érintettek személyes adatait az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk az érintettek személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintettek kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

 • a személyes adatok kezelését előíró, az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre korlátozzuk az adatkezelést amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintettek vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését és ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását,

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

 • az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.

Azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettek kérésére tájékoztatjuk az érintettet e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintettek által számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 
A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhassanak az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


Az érintett jogok érvényesítése

Az érintettek kérelmére tájékoztatást adunk az érintettek általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az érintettek személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintettek a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az érintettek által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Hatósághoz.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintettek tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Az érintettek a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressenek meg minket.


Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)


Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk.

 

Hatályos: 2021 február 15-től.

kapcsolat.jpg
t12 másolata.jpg
t13 másolata.jpg
t14 másolata.jpg
t15 másolata.jpg
t16 másolata.jpg
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: 4in1kft@gmail.com
bottom of page